Allmänna villkor Camping Key Europe

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av Camping Key Europe på Camping.se.

Vem är ansvarig?
Ansvarig för Camping Key Europe är SCR, Org. Nr. 716408-5602.
Box 5079, 402 22 Göteborg. Tel: 031-3556000. 

Åldersgräns för Camping Key Europe
För att ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Olika åldersgräns kan förekomma på respektive camping- eller stuganläggning. Kontrollera därför alltid gällande åldersgräns avseende din köp av Camping Key Europe. Legitimering kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns utgör ett krav för att få tillträde till anläggningen.

När blir mitt köp bindande?
Köpet av Camping Key Europe via Internet blir bindande när du inbetalat summan samt emottagit bekräftelse på köpet. Bekräftelse på köpet utgörs av kvitto vid genomfört köp samt skickas via e-post.

Betalningssätt
Följande betal- och kreditkort accepteras som betalning: Visa, Mastercard

Försäkringar
Om du innehar Camping Key Europe ingår särskild försäkring vid olycksfall på campinganläggningen. Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd.

Allmänt
- SCR Svensk Camping:s medlemmar tillämpar Camping Key Europe. Detta innebär att du som gäst skall vara försedd med Camping Key Europe (”Campingkortet”). Vissa stuganläggningar tillämpar inte Camping Key Europe.
- Om du saknar giltigt kort utfärdas ett kort vid incheckning.
- För att kortet skall kunna användas så måste det (a) vara aktiverat/giltigt i SCR Svensk Camping:s kundvårdssystem (b) försett med ett giltighetsmärke. Giltigheten är knuten till årtalet på märket/kortet.
- Borttappat kort ersätts ej och spärras mot användande. Eventuellt årsmärke ersätts ej.
- Kortet skall signeras på baksidan. Signerandet innebär att innehavaren godkänt ovanstående villkor för användandet. Kort utan signatur godkänns ej.

Personuppgiftslagen
SCR Svensk Camping är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du hyr plats/stuga vid någon av de campingplatser, stugbyar och andra uthyrningsverksamheter som bedrivs av SCR Svensk Camping:s medlemmar. Registreringen av dina personuppgifter utförs av någon av SCR Svensk Camping:s medlemmar eller av SCR Svensk Camping direkt om du själv registrerar dig på SCR Svensk Camping:s hemsida på Internet.

SCR Svensk Camping kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning vid de anläggningar som bedrivs av SCR Svensk Camping:s medlemmar samt för att i övrigt kunna fullgöra SCR Svensk Camping:s eller medlemmarnas förpliktelser och tillvarataga rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av SCR Svensk Camping eller dess medlemmar för egna produkter och tjänster, samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som SCR Svensk Camping eller dess medlemmar samarbetar med. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till företag och organisationer som är medlemmar i SCR Svensk Camping. Dina personuppgifter sparas i 36 månader efter att avtalsförhållandet avslutats.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta SCR Svensk Camping, Box 5079, 402 22 Göteborg, 031-355 60 00,info@scr.se.

Force Majeure
För det fall Camping Key Europe inte kan användas på grund av ett hinder utanför SCR Svensk Camping kontroll och som SCR Svensk Camping inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när Avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är SCR Svensk Camping/arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om felet beror på någon som SCR Svensk Camping anlitat eller annan i tidigare led.

SCR Svensk Camping reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför deras kontroll.

Vad händer om jag och SCR Svensk Camping inte kommer överens?
I första hand skall du vända dig till SCR Svensk Camping med eventuella klagomål. Om du inte kommer överens med SCR kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Annonser
Tipsa en vän
Logga in