Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Stäng detta meddelande för att godkänna. Läs mer.

OK

Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller när du bokar logi såsom övernattning på campingplats, dels paket med övernattning, och andra arrangemang som tillhandahålls på Camping.se.

Vem är ansvarig?

Ansvarig för bokningssystemet är SCR Svensk Camping, Box 5079, 402 22 Göteborg. Org. Nr. 716408-5602.
Adress: Box 5079, 402 22 Göteborg.
Org. Nr: 716408-5602
Tel: 031-355 60 00
E-post: service@camping.se

Ansvarig för din bokning är den campingplats som du bokat boende eller andra produkter/tjänster hos. Eventuell reklamation av din bokning skall således riktas mot bokad anläggning. Kontaktuppgifter till bokad campingplats framgår på din bokningsbekräftelse.

Camping Key Europe

Campingplatserna på denna webbplats är medlemmar i SCR Svensk Camping där Camping Key Europe är obligatoriskt för boende på anläggningen. För andra boendeformer än tält, husvagn eller husbil kan andra villkor gälla. Kontrollera med anläggningen. 

SCR Svensk Camping som teknisk arrangör

Vi agerar som teknisk arrangör åt partners och medlemmar. Detta innebär att vi hanterar bokningsärenden när du bokat via en sida där vi är ansvarig teknisk arrangör. Detta kan vara enskilda campingars webbplatser, regionalsidor eller kedjesammanslutningar.

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid boende i grupp skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges på boknings-bekräftelsen. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

När blir min bokning bindande?

Bokningen blir bindande när du har betalat den första delbetalningen eller hela hyran.

Bokningsbekräftelsen

Du ska få en skriftlig bekräftelse på din bokning. Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Kontrollera att innehållet i bokningsbekräftelsen överensstämmer med det du bokat. Hittar du felaktigheter i bekräftelsen, ska du upplysa oss om detta omedelbart.

Öppet köp i 24 timmar

Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst. Återbetalningar av bokningar som hänvisar till öppet köp görs via gästservice.

Betalning

Vid bokning tidigare än 40 dagar före ankomstdag kan du välja att betala hela beloppet direkt eller att göra en första delbetalning om 10 %. Delbetalningen fungerar som en handpenning och räknas sedan av från slutbetalningen.
Om du väljer att göra en delbetalning dras samtidigt eventuell avgift för avbeställningsskydd och bokningsavgift.

Slutbetalning betalas senast 40 dagar före ankomst. Vi kommer att skicka 1 e-post påminnelse om slutbetalning som du betalar via en länk i din påminnelse.
För bokningar som görs 40 dagar eller senare före ankomst ska slutbetalning göras omgående.

För sen eller utebliven betalning

Om du trots påminnelse inte betalar hela beloppet i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Betalningssätt

Du kan betala med konto/kredit-kort eller direktbetalning via din bank. Alla uppgifter skickas i krypterad form. Pengarna dras direkt när du registrerat dina betaluppgifter och genomfört bokningen. Följande betal- och kreditkort accepteras som betalning:
- Visa
- Mastercard

Vi har avtal med följande banker för direktbetalning:
- Swedbank
- Handelsbanken
- Nordea
- SEB

Bokningsavgift

Camping.se som arrangör tar inte ut någon bokningsavgift när du bokar online. Det kan förekomma att boendeanläggningen tar ut en bokningsavgift. För bokning via Gästservice via e-post service@camping.se eller tel. nr. 0771-117 117 uttas en bokningsavgift om SEK 100.

Ändring och överlåtelse av bokning

Ändring av bokning kan göras mot en avgift på 100 kr per bokning och tillfälle. Ändring av ankomst och avresa kan göras fram till sju dagar innan ankomst i mån av plats. Varje ändring av den ursprungliga bokningen kortare tid än sju dagar före incheckning kommer att betraktas som en avbokning (se avbokning) efterföljt av en ny bokning.

Överlåtelse av boende kan ske fram till 1 dag innan ankomst, under förutsättning att överlåtelsen gäller under samma tidsperiod och till samma pris och att den nya gästen uppfyller ålderskraven och innehar ett Camping Key Europe.

Överlåtelse görs mot en avgift på 100 kr.

Avresa tidigare än planerat

Om du anländer men väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga nätter om inget annat överenskommits med oss eller direkt med campingplatsen.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan på egen hand avboka din bokning via ”Min Sida” på www.camping.se. Logga in med ditt bokningsnummer och e-post. Du kan också avboka genom vår Gästservice via e-post service@camping.se eller via telefon 0771-117 117.

För att avbokningen skall vara giltig måste någon av ovanstående avbokningsformer användas. En avbokning som sänds direkt till anläggning är således ej giltig.

För avbokning senare än 40 dagar före ankomstdag uttas en schablonbaserad ersättning enligt nedan.

Avbokningsvillkor

För avbokning gäller följande schablonvillkor avsedda att ersätta campingplatsens inkomstbortfall (när reglerna för öppet köp inte gäller) Separata regler gäller om du har avbeställningsskydd (se nedan).
• Sker avbokningen 40 dagar eller tidigare före tillträde ska du betala högst 10 % av det avtalade beloppet.
• Sker avbokning 39-12 dagar före tillträde ska du betala högst 50 % av avtalat belopp.
• Sker avbokningen 11-2 dagar före tillträde ska du betala högst 75 % av avtalat belopp.
• Vid senare avbokning än två dagar före tillträdesdag enligt avtal, eller om du avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och vi har rätt att ta betalt för eventuellt hyresbelopp som inte betalats in.

Eventuellt belopp som du ska återfå återbetalar vi senast 10 dagar efter avbokning

Avbeställningsskydd

Vid bokningstillfället kan du köpa ett avbeställningsskydd som gäller i kombination med nedanstående villkor. Pris för avbeställningsskydd framgår i samband med bokning.

Avbeställningsskyddet innebär att du kan avboka fram till avtalad ankomstdag. Avbokning måste dock ske så fort du vet att du inte kommer att kunna fullfölja avtalet på grund av någon av nedanstående händelser.

Avbeställningsskyddet ger dig också rätt att avbryta pågående vistelse och återfå proportionerligt belopp för den del av vistelsetiden du inte kunnat nyttja om någon av punkterna 1 och 2 nedan inträffar.
Giltiga skäl för att nyttja avbeställningsskyddet är:
1. vid dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, dina föräldrar, barn, syskon eller medresenär,
2. att det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning,
3. vid inkallelse till försvarsmakten eller civilförsvaret eller
4. om du på grund av arbetslöshet eller nyanställning är förhindrad att fullfölja din bokning.

Ditt förhinder måste kunna styrkas med relevant intyg, från t.ex. läkare eller försäkringsbolag. Intyget ska komma in till oss senast 30 dagar efter avbokningsdatum.

Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd, ändrings- samt bokningsavgift.

Det belopp du ska återfå utbetalas senast tio dagar efter att du har kommit in med intyg som visar att du har rätt att använda avbokningsskyddet. 

Vad har jag för rättigheter?

I händelse av vårt avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som vi har lämnat eller vad du med fog har kunnat förvänta dig, har du rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning.  Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför vår kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal (se punkten gränser för campingvärdens kontrollansvar nedan). 

Fel som uppstår under din vistelse ska omedelbart rapporteras till oss så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Om du fått ersättning men inte är nöjd med denna ska du meddela oss detta inom tre veckor (21 dagar) efter avresa. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via e-post. Vi rekommenderar e-post.

Gränser för campingvärdens kontrollansvar

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför vår kontroll och som vi skäligen inte kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är vi fria från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.
Beror hindret på någon vi anlitat för att helt eller delvis genomföra campingtjänsten är vi fria från skadeståndsskyldighet endast om också den som vi har anlitat skulle vara fri enligt stycket ovan. Detsamma gäller om bristen beror på en leverantör som vi har anlitat eller någon annan i tidigare led.

Vad har jag för skyldigheter?

Överträdelse av ordningsföreskrifter för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid avhysning beräknas förfallet belopp efter aktuellt dygnspris som tillämpats under den tid som du haft tillgång till platsen med avdrag för beräknad skada. Eventuell mellanskillnad återbetalas senast tio dagar efter avhysningen.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Om du inte kommer överens med oss kan du bl.a. ta hjälp av kommunal konsumentvägledare, Hallå konsument, vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Vi kommer att följa ARN:s rekommendationer.

Personuppgiftslagen

Vi är ansvariga för behandling av de personuppgifter som du lämnar i samband med hyra av uppställningsplats. Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

Om du lämnar ditt aktiva medgivande får vi använda personuppgifterna för marknadsföring av vår egen verksam.

Ångerrätt

Ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är undantagen avtal om inkvartering, logi eller fritidsaktivitet och därmed kan du inte ångra ett avtal om hyra av uppställningsplats för tält, husvagn, husbil.

Villkor för kampanjen första natten gratis

Erbjudandandet "första natten gratis" gäller nybokningar och minst tre nätter under maj och/eller september på utvalda campingplaster.

Erbjudandet måste bokas i förväg här på Camping.se och i max 5 nätter. Det kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Erbjudandet gäller endast på de campingplatser som deltar i erbjudandet.

När du söker boende visas det rabatterade priset över det ordinarie priset.

Kontakta oss via telefon

0771-117 117

Vardagar 08.00-19.00.
Lördagar, söndagar och helgdagar 10.00-18.00

Varför boka på Camping.se?

Varför boka på Camping.se?

På Camping.se bokar du enkelt campingtomter och stugor över hela Sverige'

 

-450 campingplatser
-9 000 stugor
-75 000 Campingtomter
-Öppet köp i 24 tim
-Gästomdömen från TripAdvisor
-Boka direkt i mobilen
-Inga bokningsavgifter*

 

Vi har ställt resegaranti enligt resegarantilagen och är certifierade enligt kraven för Certifierad e-handel fastställda av Rådet för e-handelscertifiering.

 

*Camping.se tar inte ut någon bokningsavgift, men vissa campingplatser tillämpar det i sin prissättning.

Annonser
Tipsa en vän