Svenska Arrow

Bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller när du bokar logi såsom övernattning på camping- eller stuganläggning, dels paket med övernattning och andra arrangemang som tillhandahålls på Camping.se.

Vem är ansvarig?

Ansvarig för bokningssystemet är SCR Svensk Camping, Box 5079, 402 22 Göteborg. Org. Nr. 716408-5602

Ansvarig för din bokning är den camping- eller stuganläggning som du bokat boende eller andra produkter/tjänster hos. Eventuell reklamation av din bokning skall således riktas mot bokad anläggning. Kontaktuppgifter till bokad camping- eller stuganläggning framgår av din bekräftelse på bokning.

SCR Svensk Camping som teknisk arrangör

Vi agerar även som ansvarig teknisk arrangör för vissa enskilda campingplatsers hemsidor, regionala sidor eller kedjor. Du är välkommen att kontakta oss om du bokat via en sida där vi är ansvarig teknisk arrangör.

Åldersgräns för bokning

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid boende i grupp skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges på boknings-bekräftelsen. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

När blir min bokning bindande?

On-line bokning via Internet blir bindande när du inbetalat anmälningsavgift/totala summan samt emottagit bekräftelse på bokningen. Bekräftelse på bokningen utgörs av bokningsnummer som skickas per e-post.  Kontrollera att din bokning överensstämmer med det du bokat. På bekräftelsen står även ditt användarnamn och lösenord angivet. Spara denna för användning vid en eventuell ändring eller avbokning.

Bokningsbekräftelsen

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. Kontrollera att din bokning överensstämmer med det du bokat. I logipriset ingår inte, om inte annat anges på bekräftelsen, städning, sänglinne, handdukar, barnsäng/barnstol, toalettpapper etc (gäller ej hotell). På de flesta camping- eller stuganläggningar kan emellertid detta hyras. Tänk på att ta med det som behövs för din vistelse

Öppet köp i 24 timmar

Du har öppet köp i 24 timmar om det är mer än 7 dagar kvar till ankomst. Återbetalningar av bokningar som hänvisar till öppet köp görs via gästservice.

Bokningsavgift

Camping.se som arrangör tar inte ut någon bokningsavgift online. Det kan förekomma undantag där boendeanläggningen tar ut en individuell bokningsavgift. För bokning via våt Gästservice tel. nr. 031-355 60 00 uttas en bokningsavgift om SEK 100.

Betalningssätt

Säker betalning med konto/kredit-kort. Dina kortuppgifter skickas i krypterad form. Pengarna dras direkt från ditt kort när du registrerat dina kortuppgifter och genomfört bokningen. Följande betal- och kreditkort accepteras som betalning:
- Visa
- Mastercard

Du kan också direktbetala via din bank. Vi har avtal med följande banker:
- Swedbank
- Handelsbanken
- Nordea
- SEB

När skall jag betala?

Vid bokning tidigare än fyrtio (40) dagar före ankomstdag kan du välja att betala hela beloppet direkt eller att betala en anmälningsavgift om 10 %. Om du delbetalar din bokning skall slutbetalning vara oss tillhanda senast fyrtio (40) dagar innan ankomst. Vi kommer i god tid att skicka en e-post påminnelse om slutbetalning som du betalar via en länk i din påminnelse.

Om du väljer att betala en anmälningsavgift dras samtidigt eventuell avgift för avbeställningsskydd samt bokningsavgift. I händelse av att betalning ej kommit SCR Svensk Camping tillhanda senast det, på betalningspåminnelsen, angivna datumet avbokas din bokning. Om du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vad gäller om jag vill ändra/överlåta min bokning?

Ändring av ankomst och avresa kan göras fram till 4 dagar innan ankomst i mån av plats. Varje ändring av den ursprungliga bokningen från och med 4 dagar före incheckning och därefter kommer att betraktas som en avbeställning (se avbokning) efterföljt av en nybeställning.

Överlåtelse av boende kan ske fram till 1 dag innan ankomst, under förutsättning att överlåtelsen gäller under samma tidsperiod och till samma pris. Överlåtelse görs mot en avgift på SEK 100 sek.

För att ändra din bokning kontaktar du vår Gästservice via service@camping.se eller via telefon 031-355 60 00. För ändring av din bokning Gästservice uttas en avgift om SEK 100.

Avresa tidigare än planerat

Om gästen anländer men väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga nätter om inget annat överenskommet med campingplatsen.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan på egen hand avboka din bokning via ”Min Sida” på www.camping.se med hjälp av ditt bokningsnummer och e-post. Du kan också avboka genom vår Gästservice via service@camping.se eller via telefon 031-355 60 00. För att avbokningen skall vara giltig måste någon av ovanstående avbokningsformer användas. En avbokning som sänds direkt till anläggning är således ej giltig. Bokningen anses avbokad när du fått bekräftelse om avbokning från SCR Svensk Camping. För avbokning via Gästservice uttas en avgift om SEK 100. För avbokning senare än fyrtio (40) dagar före ankomstdag uttas en avbokningsavgift, vilken framgår nedan.

Avbokningsavgift

I händelse av att avbeställningsskydd ej tecknats uttas följande avbokningsavgift.

40 dagar eller fler före ankomst:
10% av bokningens pris (anmälningsavgiften)

Vid avbokning 39-12 dagar före ankomstdag:
50 % av totalt pris

Vid avbokning 11-2 dagar före ankomstdag
75 % av totalt pris

1-0 dagar före ankomstdag:   
100 % av totalt pris

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att teckna ett avbeställningsskydd, till en kostnad om SEK 199 per bokning. Avbeställningsskydd kan endast tecknas i samband med bokning. Med tecknat avbeställningsskydd kan du avboka fram till 24 h före ankomstdag, förutsatt att någon av nedan angivna händelser inträffat.

1. dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/maka, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär,

2. det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning eller;

3. inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.

Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd, ändrings- samt bokningsavgift. Bokningen skall anses avbokad när du emottagit bekräftelse från SCR Svensk Camping.

In- och utcheckningstider

Såtillvida inte annat överenskommits eller angivits i bokningsbekräftelsen sker incheckning på campingplats för stugor, villavagnar, rum samt campingtomt normalt kl. 15.00 och utcheckning normalt kl. 12.00. Det åligger dig att kontrollera vilka in- och utcheckningstider som gäller för din bokning.

Camping Key Europe

Campingplatsen tillämpar Systemet Camping Key Europe, vilket innebär att du skall ha ett giltigt Camping Key Europe vid hyra av campingtomt samt vid hyra av stuga/rum mm där campingplatsen själv beslutar.

Försäkringar

Om du innehar Camping Key Europe ingår särskild olycksfalls- och allriskförsäkring som skyddar dig och din familj när du bor på campingplatsen. Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd. 

Personuppgiftslagen

SCR är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du hyr plats/stuga vid någon av de campingplatser, stugbyar och andra uthyrningsverksamheter som bedrivs av SCR:s medlemmar. Registreringen av dina personuppgifter utförs av någon av SCR:s medlemmar eller av SCR direkt om du själv registrerar dig på SCR:s hemsida på Internet.
SCR kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning vid de anläggningar som bedrivs av SCR:s medlemmar samt för att i övrigt kunna fullgöra SCR:s eller medlemmarnas förpliktelser och tillvarataga rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser. Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av SCR eller dess medlemmar för egna produkter och tjänster, samt för andra produkter och tjänster på uppdrag av bolag och organisationer som SCR eller dess medlemmar samarbetar med. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till företag och organisationer som är medlemmar i SCR. Dina personuppgifter sparas i 36 månader efter att avtalsförhållandet avslutats.

Du har rätt att en gång per år utan kostnad, skriftligen begära att få ta del av vilka uppgifter som registrerats, varifrån uppgifterna har hämtats samt att få information om eventuella mottagare till vilka uppgifterna har lämnats ut. Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter. Du kan också meddela att du motsätter dig att personuppgifterna används för marknadsföring. För frågor kontakta SCR, Box 5079, 402 22 Göteborg, 031-355 60 00 , info@scr.se.

Force Majeure

För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför SCR Svensk Camping/arrangörens kontroll och som SCR Svensk Camping/arrangören inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när Avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är SCR Svensk Camping/arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som SCR Svensk Camping/arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

SCR Svensk Camping/arrangören reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför deras kontroll.

Vad har jag för skyldigheter?

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för dig skall vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.

Du skall följa de ordningsregler och anvisningar som gäller för din bokning. Information om gällande ordningsregler följer av bokningsbekräftelsen.

Vad händer om något går snett?

Om det du bokat inte tillhandahålls i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och du inte heller erbjuds motsvarande bokat objekt, har du rätt att avboka kostnadsfritt. I händelse härav ersätts du med totala priset för bokningen. Vidare ersätts du för styrkta rimliga kostnader som du orsakats till följd av att arrangören brutit sina åtaganden enligt ovan. Av dessa kostnader skall avdrag göras för den eventuella nytta du har haft av att nyttja annan stuga, lägenhet, campingtomt etc. än den bokade.

Istället för att avboka kan du kräva nedsättning av priset för din bokning.
Klagomål på din bokning skall framföras till arrangören inom en (1) dag från ankomstdagen. Fel som uppstår under din vistelse skall omedelbart rapporteras till arrangören så att denne har möjlighet att rätta felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Om du erhållit ersättning men inte är nöjd med denna skall detta inom tio (10) dagar efter avresa framföras skriftligen till arrangören.

Vad händer om jag och arrangören inte kommer överens?

I första hand skall du vända dig till boendeanläggningen med eventuella klagomål. I andra hand skall du vända dig till SCR. Om du varken kommer överens med arrangören eller SCR kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Villkor för kampanjen första natten gratis

Erbjudandandet "första natten gratis" gäller nybokningar och minst tre nätter under maj och/eller september på utvalda campingplaster.

Erbjudandet måste bokas i förväg här på Camping.se och i max 5 nätter. Det kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Erbjudandet gäller endast på de campingplatser som deltar i erbjudandet.

När du söker boende visas det rabatterade priset över det ordinarie priset.

Kontakta Camping.se via telefon

031-355 60 90

Vardagar 08.00-18.00.
Lördagar, söndagar och helgdagar 10.00-15.00

Varför boka på Camping.se?

Varför boka på Camping.se?

På Camping.se bokar du enkelt campingtomter och stugor över hela Sverige'

 

-450 campingplatser
-9 000 stugor
-75 000 Campingtomter
-Öppet köp i 24 tim
-Gästomdömen från TripAdvisor
-Boka direkt i mobilen
-Inga bokningsavgifter*

 

Vi har ställt resegaranti enligt resegarantilagen och är certifierade enligt kraven för Certifierad e-handel fastställda av Rådet för e-handelscertifiering.

 

*Camping.se tar inte ut någon bokningsavgift, men vissa campingplatser tillämpar det i sin prissättning.

Annonser
Tipsa en vän
Logga in